Quarter Final
บอลล่วงหน้า
Quarter Final เต็ม ครึ่ง
เอฟซี โคเปอร์ 2
เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า 2
0
5
0
3
มาริบอร์ 1
ดอมซาเล่ 2
1
0
1
0
เอ็นดี กอริก้า 3
เอ็นเค มูรา 05 1
0
3
0
1
เอ็นเค เครสโก 1
เอ็นเค อลูมินิจ 3
2
2
1
0
เอ็นเค มูรา 05 1
เอ็นดี กอริก้า 1 1
3
2
1
1
ดอมซาเล่ 3
มาริบอร์ 5
2
2
1
0
เอ็นเค อลูมินิจ 4
เอ็นเค เครสโก 4
0
0
0
0
เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า
เอฟซี โคเปอร์ 1
1
1
0
0